Globe illustration in front of a sunset
Globe illustration in front of a sunset

Zaopatrzenie

Aby zapewnić zrównoważony rozwój i korzyści ekonomiczne swoim dostawcom, firma Sharp realizuje inicjatywy dotyczące jakości, cen oraz dostaw części i materiałów, które wykraczają poza standardowe oczekiwania.

Uczciwe i bezstronne postępowanie w zakresie zamówień

Aby zapewnić zrównoważony rozwój i korzyści ekonomiczne swoim dostawcom, firma Sharp realizuje inicjatywy dotyczące jakości, cen oraz dostaw części i materiałów, które wykraczają poza standardowe oczekiwania.

Co więcej, Sharp stara się wypełniać swoje obowiązki związane z odpowiedzialnością społeczną w wielu obszarach w całym łańcuchu zakupów i dostaw. Obszary te obejmują bezpieczeństwo produktów, ochronę środowiska, prawa człowieka i prawa pracowników oraz zdrowie i bezpieczeństwo.

Ogólne podejście firmy Sharp, konkretna polityka i zasady oraz nasze wymagania w stosunku do dostawców dotyczące działań związanych z zaopatrzeniem określono w Ogólnych zasadach dokonywania zakupów.

A stack of boxes next to a plane and a truck

Inicjatywy CSR

W przewodniku dotyczącym dokonywania zakupów zgodnie z zasadami CSR (Sharp Supply-Chain CSR Deployment Guide), opracowanym na podstawie Ogólnych zasad dokonywania zakupów, firma Sharp wyraźnie deklaruje, że będzie wdrażać inicjatywy społecznej odpowiedzialności biznesu, związane m.in. z przestrzeganiem wszystkich regulacji, przepisów i standardów społecznych oraz ochrony środowiska w ramach swojej polityki dokonywania zakupów.

W szczególności obejmują one niezgodę na pracę dzieci, pracę przymusową i dyskryminację oraz przestrzeganie przepisów prawa pracy, takich jak prawa pracowników do działalności związkowej i rokowań zbiorowych. Firma Sharp zachęca również swoich partnerów biznesowych do aktywnego promowania takich działań.

Firma Sharp pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielami handlowymi dostawców, aby pogłębić współpracę pomiędzy firmą Sharp i jej partnerami biznesowymi.

Solar pv panels check list criteria

Zarządzanie substancjami chemicznymi

Produkty Sharp są zbudowane z wielu części i materiałów; zawierają także różnorodne substancje chemiczne. Podczas procesów produkcyjnych w fabrykach również wykorzystuje się substancje chemiczne.

Zgodnie z treścią naszej ogólnej polityki środowiskowej, „Budowanie firmy świadomej ekologicznie w sposób uczciwy i kreatywny”, Kodeks postępowania firmy Sharp określa sposób zarządzania substancjami chemicznymi zgodny z obowiązującymi przepisami, regulacjami i regionalnymi umowami dotyczącymi ochrony środowiska.

Chemicals

Unijne rozporządzenie REACH

Rozporządzenie Unii Europejskiej (WE 1907/2006) w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów weszło w życie 1 czerwca 2007 r. Jednym z celów tego rozporządzenia jest poprawa ochrony zdrowia ludzkiego i ochrony środowiska przed zagrożeniami związanymi z substancjami chemicznymi.

Firma Sharp wspiera ten cel i, zgodnie ze swoim Kodeksem postępowania, przyjmuje proaktywne podejście do przestrzegania przepisów.

Hands holding a plant and hands holding buildings

Karty charakterystyki (SDS - Safety Data Sheet)

W karcie charakterystyki (SDS, Safety Data Sheet) opisane są właściwości substancji chemicznej, a także środki nadzwyczajne obchodzenia się z daną substancją (lub produktem ją zawierającym) w razie wypadku.

Karta pomaga zapewnić właściwe rozumienie właściwości danej substancji chemicznej oraz bezpieczne użytkowanie produktów zawierających tę substancję.

Woman working at home office with laptop and printed documents