Chemicals
Chemicals

Unijne rozporządzenie REACH

Kodeks postępowania firmy Sharp dotyczący substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC).

Unijne rozporządzenie REACH

Rozporządzenie Unii Europejskiej (WE 1907/2006) w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów weszło w życie 1 czerwca 2007 r.

Jednym z celów tego rozporządzenia jest poprawa ochrony zdrowia ludzkiego i ochrony środowiska przed zagrożeniami związanymi z substancjami chemicznymi.

Firma Sharp wspiera ten cel i, zgodnie ze swoim Kodeksem postępowania, przyjmuje proaktywne podejście do przestrzegania prawa i przepisów.

Zgodnie z art. 33 rozporządzenia REACH (obowiązek przekazywania informacji o substancjach zawartych w wyrobach), dostawcy wyrobów, które zawierają substancje znajdujące się na liście kandydackiej w stężeniu powyżej 0,1%, muszą przekazać swoim klientom odpowiednie informacje umożliwiające bezpieczne korzystanie z wyrobu zawierającego SVHC.

Pierwsza lista kandydacka SVHC została opublikowana przez Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA) 28 października 2008 r.; od tego czasu opracowano kilka nowych.

Aby móc przestrzegać swoich obowiązków wynikających z treści  rozporządzeni, firma Sharp prosi wszystkich swoich dostawców o dostarczanie informacji na temat SVHC.

Dotychczasowe ustalenia Sharpa można znaleźć w poniższym linku.

A man stood in front of a sunset